Contacteer ons

Contacteer ons vandaag, dan zetten we samen de eerste stap!

(+32)(0)11 98 85 76

Hoekstenen & werkdomeinen

Bedrijfsstrategie en Organisatieontwikkeling

Een heldere visie, missie en waarden zijn de pijlers van een succesvolle organisatiestrategie. Het strategisch plan stelt eisen aan de inrichting van de organisatie en hoe de afdelingen van de organisatie samenwerken om de doelstellingen te realiseren.

Transitie-Partners helpt u met het formuleren, maar nog belangrijker, het vertalen én het implementeren van uw strategie doorheen uw onderneming. Op elk organisatieniveau, helpen we de verantwoordelijken en de medewerkers om hun eigen doelstellingen af te stemmen op de bedrijfsstrategie en steeds gefocust te blijven op de missie. Voor de medewerkers van alle niveaus en voor iedereen individueel, moet duidelijk zijn wat er concreet wordt verwacht en hoe ze hun bijdrage kunnen leveren om de onderneming sterker te maken en de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

De bedrijfsprocessen, de bijhorende competenties en de daaraan verbonden prestatieindicatoren vormen belangrijke bouwstenen voor uw organisatie; Transitie-Partners brengt ze samen met u in lijn. We zetten maximaal in op de interne competenties om de algemene doelen samen te bereiken.

Procesverbetering en -optimalisering

Naast de organisatiestructuur, die taken en verantwoordelijkheden verdeelt, zijn de bedrijfsprocessen het actieve onderdeel dat samenwerking regelt en faciliteert. Mensen kunnen optimaal functioneren als hun taken duidelijk omschreven zijn én het proces de uitvoering van die taken optimaal ondersteunt.

Belangrijk bij het optimaliseren van processen, is integraal en holistisch te kijken. Een proces staat niet op zich en medewerkers doen vaak meer dan alleen werken in één proces. Optimaliseren binnen een team, tussen teams en tussen de verschillende hiërarchische niveaus is daarbij de uitdaging.

Vanuit het perspectief van de bestuurder/management, die ‘in control’ wilt zijn, en de medewerkers, die betrokken willen zijn, is dit het dagelijks werken aan kleine verbeteringen om uiteindelijk allemaal betere resultaten te kunnen bereiken.  Men zoekt op diverse niveaus antwoorden op vragen als:

 • Hoe kunnen we meerwaarde voor de klant realiseren in termen van kwaliteit, kosten en snelheid van onze diensten?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat teams en medewerkers beter (samen)werken, waarbij de samenwerking dienend is aan de organisatieprocessen?
 • Hoe kunnen we als bestuurders meer bereiken met dezelfde middelen?

Transitie-Partners brengt processen, het acteren van mensen en het gebruik van technologie in kaart en identificeert knelpunten en verbeterpotentieel.

Op vlak van de zuivere proces-technische zijde van het spectrum, zijn we gericht op het verwerken van kleinere snelle verbeteringen, die vaak frustraties of inefficiënties verhelpen. We gaan processen slanker maken en verspilling stelselmatig weren. Dat kan gaan tot het volledig hertekenen van het proces van A-to- Z.

TECHNOLOGIE
Aan de technologie-zijde, focussen we op het doelmatig en efficiënt inzetten van technologie. Gezien de strategie van de onderneming is deze ook toekomstgericht. Hier gaat de aandacht naar het maximaliseren van de waarde van de technologie-investering, op vlak van functioneel bijdragen aan het proces en aan de medewerkers. Processen worden vaak, maar niet altijd, ondersteund door technologie om de uitvoering te faciliteren en kwalitatief of kwantitatief te verbeteren. Daarbij is de acceptatie van technologie door de medewerkers én het inzetten van ‘future proof’ technologie van groot belang.

Transitie-Partners helpt u als onafhankelijke adviseur met strategische en tactische technologievraagstukken zoals:

 • De selectie van ‘future proof’ technologie: Het voldoen aan de business-, proces- en de gebruikersvereisten, vandaag en in de toekomst
 • Het bepalen en beheren van standaardisatie
 • Het uitwerken en uitzetten van een technologie roadmap voor uitrol, onderhoud, evolutie en vervanging.
 • Het inzetten van technologie, die flexibel aanpasbaar is in functie van veranderende noden in de organisatie
 • Het behouden van een gebalanceerd en onderhoudbaar technologiepallet: Kant en klare software versus maatwerk.
 • U behoeden voor over-automatiseren;
  • investeringen in lijn met de toegevoegde waarde!
  • Graad van automatisering in lijn met de aanvaardingsdrempel van de gebruikers

Continuous Improvement en gedragen projecten

Verandering wordt al te vaak ervaren als een onderdeel van een project, of de noodzaak om iets te doen aan de invloed die de veranderende omgevingsomstandigheden ons opleggen. Niet alleen is het project of het initiatief een moment, een tijdelijke gebeuren, die helaas van voorbijgaande aard is. Hoewel een organisatie in crisistijd soms op mysterieuze wijze een vuist kan maken, blijft het momentum hoogstens aanhouden tot het ‘status quo’ of de bestaande situatie hersteld is. De stap verder om, los van een crisis en gewoon vanuit de genormaliseerde situatie, op doorlopende basis te gaan optimaliseren en verbeteren, blijkt vaak onbegonnen werk.

Werknemers ervaren vanuit hun rol in de organisatie dingen, maar missen bijvoorbeeld omkadering om hiermee naar buiten te komen zodat er ook daadwerkelijk iets mee kan gebeuren (en neen, de ideeënbus werk niet!). Dus men berust in de situatie en voor de organisatie is dit een gemiste kans! De mensen voelen zich ook niet steeds aangesproken tot de bedrijfsvisie, of begrijpen niet hoe zij concreet kunnen bijdragen tot de strategische doelstellingen. Ze weten niet wat van hen verwacht wordt en indien ze dat wel weten, ontbreekt het hen aan de nodige competentie en ervaring om zich goed van hun taak te kwijten. Daarom ligt onze primaire focus altijd op het verhogen van de interne veranderkracht. We doen dit door in te zetten op coaching, begeleiding en opleiding (op maat) van diverse aspecten van verandering; kennis en methodieken, leiderschap en attitude, structuren en processen.

Bij Transitie-Partners ervaren we dat de interne organisatie de beste ‘deskundige’ is om symptomen, oorzaken en mogelijke oplossingen voor problemen te benoemen. Wij acteren als externe facilitator om deze onschatbare kennis in kaart te brengen en een haalbaar en uitvoerbaar verbeterplan op te stellen, samen mét de organisatie-eigen mensen. Wij helpen uw organisatie de ruimte te creëren om verandering en verbetering in te bouwen in uw operationele processen en in het dagelijkse werk van uw medewerkers. Duidelijkheid creëren waarom we iets doen en hoe we succes kunnen meten (“KPI’s en KSF’s”). Niet vanuit controle perspectief, maar vanuit transparantie en betrokkenheid. Vanuit deze openheid en helderheid worden mensen assertief gemaakt en wordt hun engagement vergroot. Ze komen hierbij in een positie waarbij ze zelf kunnen instaan voor verbetering binnen hun domein of werkgebied. Prioriteitenstelling en geïntegreerde acties op elk hiërarchisch niveau, dragen zo bij tot verandering en een veranderingscultuur die blijvend is!

Veranderstrategie

Lorum Ipsum