Contacteer ons

Contacteer ons vandaag, dan zetten we samen de eerste stap!

(+32)(0)11 98 85 76

Diensten

Diensten

Coaching (of mentoring*) houdt in dat onze consultants op een of meedere vlakken tegelijk werken met de organistie, het team of zelfs individuele personen met als doel de beweging op gang te brengen en nieuw (gewenst) gedrag aan te kweken.
Dit nieuwe gedrag kan deels worden beïnvloed door ook samen te werken AAN de organisatie en daarmee structuren, processen en systemen aan te passen.

Niet in het minste ervaren wij dat vaak ook gewerkt moet worden aan duidelijkheid en het verzekeren dat de ganse organisatie begrijpt waar het bedrijf naartoe wil en wat zijn of haar bijdrage kan zijn in het geheel. Het helpen vertalen en communiceren van missie, visie en waarden blijkt dikwijls de sleutel om beweging uit te lokken en mensen geëngageerd te maken. Wij zien coaching dan ook als fundament om verandering van binnenuit te laten "ontstaan".

(*) Wat is het verschil?

 • Coaching en Personal Coaching omvat het begeleiden van afdelingen of groepen, managers, professionals en executives (vaak achter de schermen), die gericht is op het verhogen van de groeps- en/of persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. De focus ligt op klankborden en feedback geven, om de ‘coachee’ te prikkelen zichzelf bij te sturen.
 • Mentoring is een variant, waarbij de ‘Mentor’ meer proactief gaat adviseren en het voorbeeld gaat geven. Hierbij gaat hij methodieken, technieken en tools aanreiken om meer snelheid en daadkracht te brengen in het traject. Transitie-Partners combineert dit type van coaching vaak met opleiding op maat.

Het rendement van onze aanpak is veel groter dan om het even welke andere vorm van open of klassikale opleiding of training. Een personal coach die u steunt en tegelijk nieuwe dingen aanleert, is dus een absolute must voor wie op korte termijn en hands-on een maximaal resultaat wil bereiken. 
Via onze unieke benadering, slaagt u erin uw talenten verder te ontwikkelen en uw vaardigheden aan te scherpen. Daarvoor stippelen we samen een optimaal pad uit om uw doelstellingen effectief te realiseren!

SCAN
Een Scan is een pragmatisch raamwerk, dat hulp biedt om uw huidige situatie snel en efficiënt in beeld te brengen. Vanuit uw bedrijfsdoelstellingen, strategische uitdagingen en bestaande knelpunten, ontdekken we samen scenario’s voor verbetering.
U bepaalt de prioriteiten en wij fungeren als klankbord om de Quick-Wins te bepalen.

Een Scan geeft u een breed inzicht in elke veranderingstraject en helpt u een betere business case te bouwen vóór u gaat investeren!
Anderzijds is het resultaat ook anders voor elke organisatie en toegespitst op uw unieke situatie. Daarom houdt het verbeterplan ook een balans in risico en het groeimoment in de levenscyclus van uw onderneming.

De uitkomsten van een Quick Scan zijn:

 • Knelpuntanalyse en oorzakelijke verbanden
 • Ruwe mapping met de business context en doelstellingen
 • Een ‘puntenplan’ met strategische en tactische verbeterinitiatieven en hun afhankelijkheden (roadmap)

De Quick Scan stelt u in staat om uiterst snel zicht te krijgen op wat je kan doen om te verbeteren en hoe alles samenhangt, hoeveel tijd en geld u moet investeren, en hoe je het kan aanpakken.

PROJECTEN en TRANSITIES
Om veranderingsinitiatieven te realiseren, richt u projecten in. Voor kleinere verbeteringen is dit een enkel project en voor grotere transformaties wellicht bredere transitieprogramma’s, die simultaan op diverse vlakken ingrijpen.

Om deze programma’s en projecten in goed banen te leiden, is er nood aan een specifieke set van skills, die zich richt op begeleiding van de realisatie, risicobeheersing en kwaliteitsbewaking.Anderzijds hebt u te maken met projecten, waarvoor u de ganse projectprocesverantwoordelijkheid bij een derde wenst te beleggen.
Zo houdt u de focus op uw product, neemt Transitie-Partners u de zorg uit handen en bent u zeker dat, naast de dagdagelijkse operaties, uw project de nodige aandacht krijgt.

Alhoewel Transitie-Partners geen opleidingsbedrijf is, waar je kan inschrijven op klassikale standaard opleidingen, gaan we vaak in functie van het traject en de af- of aanwezigheid van kennis specifieke opleidingen op maat organiseren.
De grond hiervan is dat transitie en verandering, even dikwijls als door iets anders,  in de weg gestaan wordt door het ontbreken van kennis of het starten vanuit verschillende kennisniveaus. De ene afdeling of persoon moet inhouden, terwijl de anderen moeten bijbenen op eigen inzicht en vermogen. Hierdoor kan het verandertraject een start-stop-start karakter krijgen, te lang duren, en nervositeit en vermoeidheid opwekken.
Daarom leggen we van bij de start erg de nadruk op het in kaart brengen van de uitgangssituatie en de voorwaarden om het traject efficiënt en succesvol te voeren.

De opleidingen en kennissessies zijn op maat van de klant en kunnen diverse topics omvatten, al dan niet separaat ingebouwd in het project:

 • Missie, Visie, Waarden
 • Kritische succesfactoren en KPI's
 • Leiderschap en attitude
 • Proces Manangement en impact op de eigen werkomgeving
 • Communicatie en feedback, intervisie...
 • Continuous Improvement management
 • Persoonlijke en Teamontwikkeling
 • etc.

INTERIM PRO+
Uw wordt geconfronteerd met uitval van een sleutelfunctie en moet een fase overbruggen.
U gaat op zoek naar een gepaste vervanger, maar dat blijkt op korte termijn moeilijker en tijdrovender dan verwacht.
Bovendien is er NU een significante impact op lopende zaken en projecten.

Bespaar tijd en frustratie en schakel onmiddellijk met een partner die de nodige kennis en ervaring kan inbrengen. On-the-spot soelaas en tijdelijk; net zolang dat nodig is! Onze Interim-Manager werkt midden in de dagelijkse praktijk van uw onderneming, weet dat zijn tijd beperkt is en kan onmiddellijk en daadkrachtig de in te vullen functie continueren. Als externe kracht heeft de Interim Manager vaak een voordeel om - zonder kennis van het verleden en niet bezwaard door einge historiek - bruggen te bouwen, snelheid te maken en te helpen belangrijke knopen door te hakken. De Interim-Manager neemt daarenboven ook zelf verantwoordelijkheid om zijn tijd goed te verdelen tussen operationele actie en het voorbereiden van de overdracht naar de vers te installeren permanente manager.

Transitie-Partners ontzorgt u graag vanuit ons team van senior en executive level interim managers / consultants. We zorgen voor een goeie fit met uw organisatie en de noden, en de vereiste expertise én ervaring.

CRISIS MANANGEMENT
Elke onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd met een plotse, niet-gecontroleerde verandering, die zelfs levensbedreigend kan zijn voor het voortbestaan.
Een crisis kenmerkt zich door;

 • Substantiële dreiging voor de organisatie of een deel daarvan
 • Een verrassingselement
 • Hoge mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid
 • Noodzaak voor gerichte ingrepen en korte beslissingscycli

Wat doe je als elke seconde telt? Handelen!

De Crisismanager vervult 2 belangrijke rollen:

 • Een tijdelijke rol richt zich met name op het uitvoeren van managementactiviteiten, die in eerste instantie erop gericht zijn de situatie zo snel mogelijk terug onder controle te krijgen en de continuïteit van de business te garanderen. Hij moet snelle beslissingen nemen met vaak onvolledige informatie en moet wendbaar kunnen reageren door het onvoorspelbare karakter van een crisis.
  Op korte termijn wordt de pijn gereduceerd en voor de langere termijn wordt de organisatie ‘aangeleerd’ om proactief risico’s en patronen te onderkennen, die een crisis tot gevolg kunnen hebben. Hierbij gaat het om het inrichten van meetpunten en risicoanalysemethodieken, die in de dagdagelijkse operaties worden in gevlochten.
 • Een tweede voorname rol als Crisismanager, is die als Communicator. Elke crisis gaat gepaard met veel tumult en nervositeit in alle geledingen van de organisaties. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het feit dat de realiteit en de waarneming van de crisis vaak ver uiteen liggen.
  De acute aard van veranderingen, die tijdens een crisis moeten worden gerealiseerd, vereist een grote transparantie en tegelijk het goed omgaan met gevoelige informatie. Vakbonden en andere belangengroepen nemen positie in op basis van de informatie die ze ontvangen, of die ze niet ontvangen… De Crisismanager zoekt bondgenoten, informeert en klankbord, maar zet door als de situatie erom vraagt.

Transitie-Partners stapt in, om samen met u de situatie te ontwarren en te ontmijnen. Vanuit onze jarenlange ervaring in Crisis Management en onze pragmatische aanpak, nemen we vandaag samen de situatie terug in handen!

CxO AS A SERVICE
Voor groeiende ondernemingen, is het belangrijk een bredere organisatiestructuur uit te bouwen die berust op rollen en verantwoordelijkheden. Het opzetten van een bredere professionele structuur en processen, geeft een extra dimensie aan de besturing van de onderneming. Experten brengen nu gerichte domeinkennis aan, om de organisatie op diverse vlakken te professionaliseren en van binnenuit de groei te versterken.

Echter, voor bepaalde functies wordt het pas later opportuun om permanente invulling te voorzien. Die kennis kopen we dan in als het nodig is, hoor ik u zeggen. De adviseur, die u op een blauwe maandag erbij haalt, kan natuurlijk ook niets zonder een zekere analyse van uw situatie te verrichten. De volgende keer is het mogelijks bij een ander advieskantoor dat u onder de arm neemt, die uw situatie ook moeten leren kennen.

Transitie-Partners biedt u een C-level vertrouwenspersoon aan, die samen met u een analyse maakt en daarna een termijnplan dat vervolgens door uw organisatie verder geïmplementeerd wordt. Op periodieke basis en bij belangrijke voorbereidings- of beslissingsmomenten, komt uw CxO op het toneel en bouwt verder met de kennis die hij van uw onderneming en situatie reeds kent.

Voordelen:

 • Door tussentijdse communicatie is zijn inwerktijd vrijwel nihil ten gunste van snelheid.
 • U hoeft uw verhaal niet telkens opnieuw te doen en u hoeft ook niet te investeren in een functie die uw bedrijf niet dagelijks nodig heeft.
 • Uw CaaS oplossing wordt in de rug gesteund door een bedrijf, een team en een hoop aan kennis, dat de voortgang van uw organisatie continueert en bewaakt.

Uw onderneming is geacht een DPO aan te stellen in het kader van de GDPR (General Date Protection Regularion) ofte AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming); de nieuwe Europese privacywet, die in voege gaat 25 mei 2018. 
Echter,

 • Uw organisatie is niet voldoende uitgebreid om de nieuwe rol als FTE te dragen, of
 • U erkent onafwendbare belangenconflicten mocht u iemand intern die rol toebedelen, of
 • U wenst omwille van diverse redenen de DPO-rol juist niet intern te beleggen.

Daarom biedt Transitie-Partners u een flexibele oplossing, op maat van uw bedrijf, waarbij u in functie van de nood of uw groei kost-efficiënt kunt schalen! Een bijkomend voordeel is dat continuïteit automatisch ingebakken wordt in uw oplossing. Onze DPO ontzorgt u bij de eerste stappen naar conformiteit, hij zorgt voor borging in uw organisatie om conform te blijven en werkt stap voor stap samen met uw mensen om uw AVG praktijk te verfijnen en aan te scherpen naarmate uw ondernemingscontext verandert.
Vraag naar onze voorwaarden.

Aansluitend op bepaalde opdrachten, kan Transitie-Partners instaan om samen met uw organisatie actief op zoek te gaan naar het juiste profiel voor permanente invulling. Alhoewel Transitie-Partners geen rekruteringsbureau is, kunnen wij ons netwerk en partner-ecosysteem in werking zetten en u in contact brengen met mogelijke kandidaten.

Komende vanuit bijvoorbeeld een Interim-Management opdracht, geeft u dat de mogelijkheid om aan risicobeperking te doen:

 • Enerzijds onmiddellijk de operationele continuïteit voorzien en de Interim-Manager parallel de opdracht geven de situatie helder in beeld te brengen en goed te omkaderen. Op die manier wordt de nieuwe permanente manager op minder dan de spreekwoordelijke “100-dagen” effectief.
 • Anderzijds heeft u dan ook de Transitie-Partners Interim-Manager nog naast u, om overdracht tijdens de inwerkperiode te voorzien en biedt u uw nieuwe manager een klankbord tijdens de overgang.

Transitie-Partners is erkend dienstverlener van de "kmo-portefeuille". 

De kmo-portefeuille is een Vlaamse subsidiemaatregel, die u als ondernemer een significante financiële steun biedt wanneer u bij ons diensten aankoopt. Concreet gaat het om opleiding en adviesdiensten, die bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van uw onderneming, en aangezien beiden vaak hand in hand gaat om verbetering duurzaam te maken, is Transitie-Partners ook voor beide takken geaccrediteerd.

Wij helpen u met het onderbouwen en het correct indienen van uw kmo-portefeuille-dossier. Uw subsidiebudget is natuurlijk niet oneindig en daarom denken wij proactief mee over hoe en waar inzetten, zodat uw onderneming naast de steun (reductie van de kosten) ook daadwerkelijk maximaal de vruchten (business benefits) kan plukken.

Meer weten? Lees er alles op na op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen of geef ons een gerust een seintje.